Vprašanja za intervju z Atlassian Coding

Vprašanja Atlassian Array

Vprašanje 1. Največji dobiček v rešitvi Leetcode za načrtovanje delovnih mest Izjava o težavi Najvišji dobiček pri načrtovanju delovnih mest Rešitev LeetCode – »Maksimalni dobiček pri načrtovanju delovnih mest« navaja, da imate n delovnih mest, pri katerih se vsako delo začne od startTime[i] in konča ob endTime[i] ter pridobi dobiček [i] ]. Vrniti moramo največji dobiček, ki ga lahko imamo tako ...

Preberi več

Vprašanje 2. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 3. Štetje indeksnih parov z enakimi elementi v matriki Recimo, da smo dali celoštevilsko matriko. Problem »Število indeksnih parov z enakimi elementi v matriki« zahteva ugotovitev števila parov indeksov (i, j) tako, da je arr [i] = arr [j] in i ni enak j . Primer arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pojasnjevalni pari ...

Preberi več

Vprašanje 4. Največja možna razlika dveh podskupin matrike Recimo, da imamo celoštevilsko matriko. Stavek o težavi "Največja možna razlika dveh podskupin matrike" zahteva, da se ugotovi največja možna razlika med dvema podskupinama matrike. Pogoji, ki jih je treba upoštevati: Polje lahko vsebuje ponavljajoče se elemente, vendar najvišja frekvenca elementa ...

Preberi več

Vprašanje 5. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 6. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanja Atlassian String

Vprašanje 7. Kombinacije črk telefonske številke V kombinacijah črk težave s telefonsko številko smo podali niz, ki vsebuje številke od 2 do 9. Težava je v iskanju vseh možnih kombinacij, ki bi jih lahko predstavljala ta številka, če bi bila vsakemu številu dodeljene nekatere črke. Dodelitev številke je ...

Preberi več

Vprašanja Atlassian Tree

Vprašanje 8. Potrdite binarno drevo iskanja Težava Pri preverjanju problema binarnega drevesa iskanja, ki smo ga dobili kot koren drevesa, moramo preveriti, ali gre za binarno drevo iskanja ali ne. Primer: Izhod: res Pojasnilo: Dano drevo je binarno drevo iskanja, ker so vsi elementi, ki so prepuščeni vsakemu poddrevesu ...

Preberi več

Atlassian Druga vprašanja

Vprašanje 9. Ocenite reverzno poljsko notacijo LeetCode Solution Izjava problema Ocenite povratno poljsko notacijo Rešitev LeetCode – ocenite vrednost aritmetičnega izraza v povratnem poljskem zapisu. Veljavni operatorji so +, -, * in /. Vsak operand je lahko celo število ali drug izraz. Upoštevajte, da se mora delitev med dvema celima številoma skrajšati proti nič. Zagotovljeno je, da dani ...

Preberi več

Vprašanje 10. Največje število ponovitev rešitve Leetcode podniza Izjava težave: največje število pojavov podniza Leetcode Rešitev – Za niz s vrnite največje število pojavljanj katerega koli podniza po naslednjih pravilih: Število edinstvenih znakov v podnizu mora biti manjše ali enako maxLetters. Velikost podniza mora biti med minSize in maxSize vključno. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 11. Rešitev LeetCode Store za ključ-vrednost na podlagi časa Izjava težave Časovno shramba ključ-vrednost Rešitev LeetCode – Oblikujte časovno zasnovano podatkovno strukturo ključ-vrednost, ki lahko shrani več vrednosti za isti ključ ob različnih časovnih žigah in pridobi vrednost ključa ob določenem časovnem žigu. Implementirajte razred TimeMap: TimeMap() Inicializira objekt podatkovne strukture. void set(Ključ niza, String ...

Preberi več

Vprašanje 12. Najmanjše število pip za odpiranje za zalivanje vrtne rešitve LeetCode Izjava težave Najmanjše število pip za odpiranje vrta LeetCode Rešitev – Na osi x je enodimenzionalni vrt. Vrt se začne na točki 0 in konča na točki n. (tj. dolžina vrta je n). Obstaja n + 1 pip, ki se nahajajo na točkah [0, 1, ..., n] v ...

Preberi več

Vprašanje 13. Poiščite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Najdi liste binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa zberite vozlišča drevesa, kot da bi to počeli: Zberite vsa listna vozlišča. Odstranite vsa listna vozla. Ponavljajte, dokler drevo ni prazno. Primer preskusnega primera 1: Vhod: koren = [1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 14. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 15. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 16. Rešitev Leetcode večinskega elementa Izjava o težavi Dobili smo vrsto celih števil. Vrniti moramo celo število, ki se v matriki pojavi več kot ⌊N / 2⌋ časa, kjer je ⌊ ⌋ talni operater. Ta element se imenuje večinski element. Upoštevajte, da vhodno polje vedno vsebuje večinski element. ...

Preberi več

Vprašanje 17. Vstavite v rešitev binarnega drevesa Leetcode V tej težavi dobimo korensko vozlišče binarnega drevesa iskanja, ki vsebuje celoštevilčne vrednosti in celoštevilčno vrednost vozlišča, ki ga moramo dodati v binarno drevo iskanja in vrniti njegovo strukturo. Po vstavitvi elementa v BST moramo natisniti ...

Preberi več

Vprašanje 18. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 19. Rešitev z limonado za spremembo kode Ta objava je na strani Lemonade Change Leetcode Solution Izjava o težavi V težavi "Lemonade Change" je vrsta kupcev. Pri nas želijo kupiti limonado, ki stane 5 rupij. Kupci nam lahko dajo 5 rupij, 10 rupij ali 20 rupij. Vrniti želimo ...

Preberi več

Translate »